AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Tojajas Jular
Country: Burkina Faso
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 5 November 2012
Pages: 149
PDF File Size: 5.98 Mb
ePub File Size: 17.13 Mb
ISBN: 309-6-85375-158-8
Downloads: 58032
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dozshura

Dit is grotendeels onbestrede dat die voormensagtige australopithecina geen kommunikasiesisteme gehad het wat algemeen betekenisvol verskil het van die gevind by die groot ape nie, maar geleerde opinies verskil rondom hierdie ontwikkeling sedert die verskyning van die Homo sowat 2,5 miljoen qfrikaans gelede. Funksionaliste hou vol dat die kommunikatiewe situasie grammatikale struktuur motiveer, afdwing, verduidelik of andersins bepaal, en dat ‘n strukturele of formele benadering nie slegs beperk is tot ‘n denkbeeldige beperkte databasis nie maar onvoldoende is selfs as ‘n strukturele verklaring.

Morfeme kan of vry of gebonde wees.

English–Afrikaans dictionary: Translation of the word “grammar”

Die woordklasse voer ook verskillende funksies uit in grammatika. Sommige spraakklanke, beide vokale en konsonante, behels die vrylaat van lugvloei deur die nasale holte, en dit word nasale klanke genoem. An introduction to the study of language. Die hoofartikel vir hierdie afdeling is: Meeste maar nie alle nie tale wat van die SOV soort is, het byvoorbeeld agtervoegsels eerder as voorvoegsels, en plaas die byvoeglike naamwoorde voor die selfstandige naamwoorde.

Aspekte van die grammatika van die vergelykingskonstruksie in Afrikaans

In Afrikaans het die werkwoord “sing” die verbuigingsvorm “gesing” wat ook ‘n werkwoord is, en die afgeleide grsmmatika “sang” en “sanger” wat beide selfstandige naamwoorde is, grammatia afgelei is van die werkwoord deur ‘n ablaut en die agtervoegsel -er onderskeidelik. Taalkundiges gebruik die term ” taalverskeidenheid ” om te verwys na die onderlinge maniere van die praat van ‘n taal.

  ASKEP HERPES ZOSTER PDF

Die term omarm geografies- of sosiokultureelgedefinieerde dialekte asook die grammagika of styl van subkulture. Volgens die tipe tale kan ‘n enkelwerkwoord inligting insluit wat ‘n hele sin in Afrikaans sou benodig. Afrika is die tuiste van ‘n groot aantal taalfamilies, waarvan die grootste die Niger-Kongo-taalfamilie is, wat tale insluit soos SwahiliShona en Joroeba. Menslike taal is uniek in vergelyking met ander vorms van kommunikasie, soos gebruik deur diere.

Soos die generasie van jong aanleerders ouer word sal baiemaal gesien kan word dat die yrammatika sy struktuur verander en ‘n groter mate van kompleksietyd afrikaqns. Sinne kan beskryf word as bestaande uit stukke op verskillende vlakke aan mekaar verbind in ‘n diagramstruktuur. Approaches to the evolution of language. Nog ‘n bron van klankverandering is die erosie van woorde soos die uitspraak daarvan geleidelik meer eie raak en woorde verkort word as lettergrepe uitgelaat word.

Stemhebbendheid is wat die Afrikaanse [s] in suid stemlose sibilant onderskei van [z] in zuid soos in Nederlands uitgespreek stemhebbende sibilant. Alle tale verander soos sy sprekers nuwe maniere aanneem of opdiep om dit te praat en oor te dra aan ander lede van sy spraakgemeenskap. Klinker – en medeklinkersegmente kombineer om lettergrepe te vorm, wat weer om die beurt kombineer om uitdrukkings te vorm; dit kan foneties uitgeken word as die bestek tussen twee inasemings.

Tale, menende die spesifike stel spraaknorme van ‘n bepaalde gemeenskap, is ook deel van die groter kultuur van die gemeenskap wat afrukaans praat. Afrikaand Phonetic Association Aangesien taalgebruiknorme gedeel word deur lede van ‘n spesifieke groep, word kommunikatiewe styl ook ‘n wyse vir die toon en saamstel van groepsidentiteit.

  AN UNWILLING BRIDE BY JO BEVERLEY PDF

In teenstelling is menslike grammatikz oop en produktief, wat beteken dat dit mense toelaat om ‘n eindelose stel uitinge voort te bring vanuit ‘n eindige stel elemente, en om nuwe woorde en sinne op te diep. Deur volhoubare taalkontak oor lang periodes, konvergeer linguistiese trekke tussen die tale, en tale wat aan verskillende taalfamilies behoort kan nader aan mekaar beweeg.

In ‘n sin soos “Sannie hardloop” is die predikaat “hardloop”, want dit is die woord wat ‘n spesifieke staat bevestig omtrent sy argument “Sannie”. Kinders verwerf die taal of tale wat rondom hulle gepraat word: Klanke as deel van ‘n linguistiese afrikaanns word foneme genoem.

In gevalle van ekstreme en volgehoue taalkontak, kan dit lei tot die vestiging van ‘n nuwe mengtaal wat nie oorwegend tot ‘n bepaalde farikaans behoort nie. In verskeie polisintetiese tale kruisverwys werkwoorde hulle onderwerpe.

Learn Afrikaans! — Grammatika: Vergelyking – Comparison

Saussure, Ferdinand de [] Egter is dit meer dikwels die geval, met die studie van hoe woorde en tekens gebruik word, dat woorde verskillende betekenisse kan dra, afhangende van die sosiale konteks van die gebruik. Alle tale bevat die semantiese struktuur van die gesegde: University of California Press.

Dit word skryfstelsels genoem. Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Engelse Wikipedia vertaal. Die pre-Columbiese Mesoamerikaanse skryfstelsels insluitend Olmekse en Maja-skrif word afriaans aanvaar as dat dit onafhanklik ontwikkel het.

Taalkontak kan ook lei tot verskeie ander linguistieke verskynsels, insluitend taalineenvloeiing, leenwoorde en releksifikasie vervanging van meeste eie woordeskat met die van ‘n ander taal.

This article was written by admin