DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Faukree Kazibar
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 2 October 2011
Pages: 265
PDF File Size: 10.97 Mb
ePub File Size: 16.4 Mb
ISBN: 425-6-25548-348-4
Downloads: 14422
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malak

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Sve dok neko dri ruke prekrstene na govoe, znai da zadrava negativan stav. Dajui mu u ruke olovku, knjigu, brouru, uzorak ili pismeni test, nateraete da ga skloni ruke s grudi i nagne se napred. Na crteu A, desni mozak podie levu obrvu, leve jagodine miie i levi obraz, kako bi proizveo jedan tip osmeha na levoj strani lica, dok levi mozak povlai nanie iste miie na desnoj strani lica, kako bi proizveo ljutito mrtenje.

Vrlo je malo ljudi koji uopte razmiljaju o tome kako se ponaa-ju njihove rela ili o nainu na koji se rukuju s nekim. Na primer, mukarac koji je sve-stan da se goji, i neprijatno mu je telz toga, esto “upka” prevoj koe na podbratku; ena koja je svesna suvinih kilograma u pre-delu butina, esto gladi suknju nanie; osoba koja je uplaena iliPrinc arls zapoinje prisno prijateljstvoAlan i Barbara Pizdefanzivna, sklona je da prekrsti noge ili ruke, ili oboje; muka-rac govpr razgovara s prsatom enom moe svesno da izbegava da zuri u njene grudi, dok istovremeno nesvesno pravi rukama p0-krete kao da ih opipava.

Veina mukaraca toga uopte nije svesna.

Ipak, veina ljudi jo uvek veruje da jegovor na glavni vid komunikacije. Stalno nas pitaju moe gpvor govor tela da se odglumi. Inicijator pokuava da pokae prisnu povezanost s primaocem, dok isto-vremeno nastoji da kontrolie njegov pokret.

Ovi rezultati pokazali su da se ljudi, to je situacija drutvenija, ee smeju, a svaki njihov smeh traje due. Pruite ruku to je mogue pre, kako biste jasno pokazali svoju nameru da se rukujete, i izbei ete svako petljanje. Ako ste ena, iz-begavajte nosenje prstenja na desnoj ruci prilikom poslovnih su-sreta, jer Kostolomac moe da vam pusti krv i uini da svoje po-slovne pregovore otponete u govro oka.

Zena-ma je pitanje moi i kontrole generalno manje vano, to je vero-vatno i razlog to je svega jedna treina njih pokuala ritualgornje ruf e. Skup gestova koji upotre-be nakon rukovanja pruie vam dodatne putokaze za vau proce-nu o njima osoba koja se pokorava upotrebljavae pokomije ge-stove, dok e dominantnija fela da koristi one samopouzdanije.

  GRANNY TORRELLI MAKES SOUP PDF

Srcan, pokoran ili gotov govlr vas pokida k’o dete zvcku? Takoe, mnogi mukarci se iznerviraju kad je jedan mukarac “glavni” u prianju viceva, pogotovo ako su prisutnei ene i ako se i one smeju.

Poto mi hoda-mo uspravno, imamo mogunost da stvaramo ogroman dijapa-zon zvukova, meu kojima su govor i smeh. Oaravajue je to sto je ljudska ivotinja retko svesna da njeno dranje, pokreti i gestovi mogu da priaju jednu priu, iako glas moda pria sasvim drugu. Ako bi mi neko finim glasom rekao da odem i pri tom upotrebio ispruen prst ili zatvorenu ruku, znao sam da je vreme da briem.

Definitivni vodic kroz govor tela

Posmatrai ptica ne bave se tim hobijem zato da bi ih docnije ubijali i drali kao trofeje. I ne samo to: Kako da zadrite kontakt pogledom na nudistikoj plai Kako da privuetc panju mukarca Veina laova gleda vas pravo u oi Kako da izbegnete napad iii zlostavljanje Pogled iskosaPojaano trcptanjcNemiran pogledGeografija licaPria o politiarimaDuo, zagledaj se u moje oiPrvih 20 sekundi razgovoraNa koji ste kanal podeeni? Ako elite da neko progovori, moete da upotrebite gest dlan navise u smislu “ustupanja govornice”, daju-i tako toj osobi na znanje da oekujete da neto kae i da ste spremni da je sasluate.

Ovaj prvobitni gest pokrivanja usta kod odraslih se jo vie brzava.

Stisnuta pesnica s ispruenim kaiprstom upotrebljava se kao simbolina batina kojom govornik figurativno bije svoje sluaoce zahtevajui da mu se potine. I mada im je bilo lako da mrgoenjem uzvrate na pri-zor besnog mukarca, mnogo im je tee padalo da gledajui takvu sliku navuku osmeh na lice.

Iskrivljen osmehOvaj osmeh pokazuje suprotne emocije na levoj i desnoj strani li-ca. Koliko god je kandidat samopouzdano nasto-jao da prikrije govor svog tela, protivreni mikro-gestovi odali su ga pred enskom lanicom komisije za prijem. Osmeh se na licu lazova pojavljuje bre nego na licu iskrene osobe i zadrava mnogo sMdue, gotovo kao da laov nosi masku.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Zamoljeni da opiu njegove emocije na ovom snimku, govot ga u najveem broju opisuju kao oputenog i srenog, zbog njegovog oigledno nasmejanog lica. Sva-ki gest ili pokret moe da predstavlja dragocen nagovetaj onoga to osoba u tom trenutku osea. Ovako odoka, moemo da procenimo da bismo mogli da nastavimo daih reamo sve dok vam ne zaklecaju kolena od umora ili ne okre-nete leda itavoj ideji.

Vebajte prilazak rukovanju levom nogom i ustanoviete da jc tako lake izai na kraj sa siledijama koje bi da vas potine. Mi, meutim, smatramo da ova knji-ga definitivi da vam omogui to bolju spoznaju o komunikaciji govir dru-gim ljudima, definitivn biste bolje razumeli njih, a time i sami sebe. Devedeset posto ljudi raa se sa sposobnou da baci desnu ruku ispred tela, samoodbrane radi. Takoe, mogli biste da se nagnete prema toj osobi, otkrivenih dlanova, i kaete: Do njega moe da doe ukoliko definitigni intimni prostor jedne osobe 60 cm, a druge 90 cm, tako da ova potonja za vreme po-zdravljanja stoji dalje i ruke im se gpvor dodiruju pravilno.

  LIVRO MUSASHI EIJI YOSHIKAWA PDF

Upotrebivi opremu koja hvata elektrine signale iz misinih vlakana, izme-rio je aktivnost facijalnih miia kod dobrovoljaca kojima su prikazivane fotografije srenih i ljutitih lica. Ova osoba ima agresivan, napadaki stav. Osmehujte se bez prestanka. Dranje ruku u depovima omiljena je smicalica mukaraca koji ne ele da sudeluju u razgovoru. Zato je smejanje zarazno? Na primer, veina primata raa se sa sposobnou da sisa, pokazujui da je ona uroena ili genet-ski prenesena.

Koriste je i ljudi u ruralnim regija-ma, koji imaju potrebu za veim linim prostorom definktivni ele da zati-te svoju teritoriju. Ta osoba pokazuje da su joi miSifi napeti i izgleda kao da oekuje da bude napadnuta, dok e osoba koja se osea defanzivno i dominantno zauzeti asimetrian polo-aj, to jest, onaj pri kojem jedna strana tela nije odraz druge.

Ne zaboravljajte da se rukovanje razvilo kao gest namenjen pozdravljanju ili overavanju pogodbe, stoga je potrebno da uvek bude toplo, prijateljsko i pozitivno. Bebe brzo naue da pla privlai nau panju a da nas osmesima zadravaju pored sebe. Meutimt rezultat su lazan osmeh i fotograftja na kojoj izgledate neiskreno. Dok su ga upoznavali s kolegama, entuzijastino se rukovao sa svima i netedimice delio ogvor osmehe. Prolazili su vas marci, zar ne?

Berdvistel je izneo neke sline procene u vezi s koliinom neverbalne komunikacije meu ljudima.

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Ova tehnika podrazumeva da, prihvatajui ruku te osobe, pr-vo iskoraite levom nogom napred. Na eksperiment s publikomSproveli smo eksperiment s osam predavaa koje smo zamolili da u toku serije desetominutnih predavanja upotrebe svaki od ova tri gesta pred raznim auditorijumima, a docnije smo zabeleili reakcije sudionika na svakog od predavaa.

Skup signala govora tela, ba kao usmeno izgovorena reenica, mora da se sastoji od najmanje tri rei da biste precizno definisali svaku od njih.

This article was written by admin