DRVENE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE PDF

Medjuspratna konstrukcija sprata objekta je drvena I u pojedinim dijelovima izgubila staticku vrijednost (u dvije ucionice) tako sa aspekta. 8, 1, Pažljiva demontaža krovnog pokrivača i elemenata i drvene podkontrukcije. Izradi nove krovne konstrukcije predhodi snimanjem detalja, dimenzija i pozicija .. poziciji medjuspratne konstrukcije iznad negrejanog prostora, iznad ulaza. Kuca je sa drvenom medjuspratnom konstrukcijom tj. drvene nosece grede, zakucavanjem ekserima u grede medjuspratne konstrukcije.

Author: Arashizragore Tular
Country: Bosnia & Herzegovina
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 26 June 2009
Pages: 213
PDF File Size: 13.37 Mb
ePub File Size: 1.15 Mb
ISBN: 927-2-41476-251-5
Downloads: 60759
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojatilar

Durmitorska House Download Report. Published on Feb View Download 3. Njemaka tehnika saradnja German Technical Cooperationcommissioned by: Za posjetioce, Crna Gora medjuspgatne simbol iskonske prirode, autentinogkaraktera naih sela, svjeeg vazduha, iste vode i tradicionalnoggostoprimstva koje je opstalo kroz vjekove. Jedna od ovih tradicija seogleda u regionalnim stilovima arhitekture koja je ouvana u mnogimnaim selima i gradovima.

U duhu je naeg nacionalnog ponosa ne samo da ouvamo i zatitimonae arhitektonsko nasljedje, ve i da poboljamo domove budunostikroz unapredjenje prirodnog kvaliteta ivota za dobrobit nas samih inaih posjetilaca, kako je i predloeno u ovoj publikaciji.

I dok se kroz stilove arhitekture u primorskom regionu ogledaju stilovitrgovaca i ribara, tradicionalne kue u planinskom regionu su skrom-nijeg karaktera.

Kue su izgradjene od prirodnih materijala koji semogu pronai u njihovoj okolini, a osmiljene su u skladu sa vjekovnimiskustvom i vremenskim mdjuspratne.

Ove kue, koje se stapaju sa stjenovitim okruenjem, ve potujuekoloka pravila bez poznavanja modernih tehnikih termina. Takosu ovi domovi postali dio pejzaa i svjedoci istorije i identiteta, bilo dasu smjeteni na obali ili visoko na planinama. Za inostrane turistepostali su dio fascinantne divlje ljepote koju im nudimo i koja ini os-novu nae turistike industrije.

Kao dio kulture i identiteta ovih kua i njihova arhitektura zasluuje dabude potovana i ouvana. Ne samo kao relikvija prolosti ve i kaosmjernica za budunost.

Imajui to u vidu, Ministarstvo za ekonomskirazvoj i prostorno planiranje i Ministarstvo turizma i zatite ivotnesredine uz tehniku podrku GTZ-a Njemaka tehnika saradnja iUniverzitet Crne Gore Arhitektonski fakultet, su proizveli ovu pub-likaciju.

Namjera nam je da demonstriramo ljepotu i vrijednost crnogorsketradicionalne arhitekture i da pokaemo kako medjuspratns naa tradicija moetransformisati u moderni izraz i stil ivota, ne gubei svoj regionalnikarakter i identitet. Naa namjera je da ohrabrimo optine, arhitekte iDear Citizens, This Handbook serves as an inspiration and encouragement for ourpeople to maintain and preserve the unique heritage mirrored in themosaic of lifestyles and the diversity of architecture still found in ourtowns and villages.

For the visitor, Montenegro symbolizes unspoiled nature, authenticcharacter of our villages, fresh air, clean water and the tradition ofhospitality that have survived many centuries. One of these tradi-tions is embedded in the regional styles of architecture that remainspreserved in many of our villages and towns. It is a sense of our national pride do not only preserve and protectour home building heritage but also to enhance the homes of the fu-ture for our and our visitors wellbeing by improving the naturalquality of life as is suggested in this handbook.

While the architectural styles in the coastal regions mirror those ofmerchants and fishermen, traditional houses in the mountain regionare more modest in character. The houses are built out of the natu-ral material one could find on the site and they were conceived fol-lowing centuries-long experience and weather conditions. These houses, which melt into their rocky surroundings, already ob-served ecological rules without knowing the modern technicalterms.

Drvend these dwellings have become part of the scenery andwitnesses of our history and identity whether situated on the coastor up in the mountains. And for foreign visitors they have becomepart of the fascinating wild beauty which we offer to them and whichforms the basis of our tourism industry. As part of or culture and identity these houses and their architecturedeserve to be honoured and maintained.

Not only as a relic fromour past but as a guideline for our future as well. Predrag Nenezi Braninimir Gvozdenovi Ministar turizma Ministar za ekonomski razvoji zatite ivotne sredinebe converted into a modern life-style and language without loosingtheir regional characteristics and identity. Our purpose is to en-courage the municipalities, the architects and the homebuilders, touse as guidelines the samples xrvene ideas srvene have been specifiedin this handbook and to support our common efforts to developMontenegro in respect of our past.

  GAVOTA CHORO PDF

Predrag Nenezic Braninimir GvozdenovicMinister for turism Minister for economic developmentand environmental protections a v r e m e n i i z r a z t r a d i c i o n a l n i h k u a u c r n o j g o r i c o n t e m p o r a r y e x p r e s s i o n o f t r a d i t i o n drbene l h o u s e s i n m o n t e n e g r ostrana 6 pages a v r e m e n i i z r a z t r a merjuspratne i c i o n a l n i h k u a u c r n o j g o r i c o n t e m p o r a r y e x p r e s s i o n o f t r a d i t i o n a l h o u s e s i n m o n t e n e g r ostrana 7 pageIntroductionBased on the request of the Ministry of Tourism and EnvironmentalProtection, GTZ, commissioned by the German Ministry for Eco-nomic Cooperation and Development BMZsupported elaborationof the handbook Contemporary Expression of the TraditionalHouses in Montenegro which refers to typologically characteristicareas in Montenegro.

Expansion of construction of tourist settlements and weekendhouses in Montenegro will continue in future. The municipalities willneed certain framework for development of regulations and guide-lines for those constructing houses, in order to create adequate am-bience from the very beginning, as well as to avoid mixture of stilesand medjuapratne devastation as is evident now.

This handbook provides information on sustainable and energy effi-cient construction of tourist objects.

Forum stolarske radionice / Sprecite me da se ubijem

A team of young experts fromthe Faculty of Architecture in Podgorica created an example andprovided guidelines for construction, based on the traditional archi-tecture of this area. Since the idea on promotion of sustainable construction principlesis founded on elements of architecture as regional typological char-acteristics, these guidelines are not claiming to suggest any typicalor unified designs, as administrative instruments limiting creativity inarchitecture.

Special attention is given to shaping of small tourist facilities, whichwould potentially be a part of EcoLodge approach to tourism devel-opment, especially on the coast, in the National Parks, as medjupratne as inother protected areas in MontenegroThomas WaldraffCountry DirectorUvodNa osnovu zahtjeva Ministarstva turizma i zatite ivotne sredine,GTZ, zastupnik njemakog Ministarstva za ekonomsku saradnju irazvoj BMZje pruio podrku izradi publikacije Savremeni izraztradicionalnih kua konstrukcijf Crnoj Gori koja se odnosi na tipoloki karak-teristine oblasti u Crnoj Gori.

Ekspanzija izgradnje turistikih naselja i vikendica u Crnoj Gori ese nastaviti i u budue. Optinama je potreban okvir za razvoj regu-lative i smjernica za one koji grade kue kako bi se od samogpoetka stvorio odgovarajui ambijent i izbjegla mjeavina stilova idevastacija prostora kakva je sada evidentna.

Ova publikacija prua dodatne informacije o odrivoj i energetskiefikasnoj gradnji turistikih objekata. Tim mladih strunjaka saArhitektonskog fakulteta u Podgorici je kreirao primjere i dao smjer-nice za gradjenje zasnovano na tradicionalnoj arhitekturi ovog pod-neblja. Obzirom da je ideja o promovisanju principa odrive gradnje zasno-vana na elementima arhitekture kao regionalnim tipolokim karak-teristikama, ove smjernice ne pretenduju na sugerisanje bilo kakvihtipskih ili unificiranih projektnih rjeenja, kao administrativnih instru-menata koji ograniavaju kreativnost u arhitekturi.

Posebna panja je posveena oblikovanju malih turistikih ob-jekata, koji bi potencijalno mogli da budu dio EcoLodge pristuparazvoju turizma drvne posebno na primorju, Nacionalnim parkovima,kao i u ostalim zatienim podrujima u Crnoj Gori. Sloeni je geomorfoloki oblik sa izrazitom dinamikom prostora ivizura. Boka je regija sa prepoznatljivom civilizacijskom batinom i bogatimgraditeljskim nasljeem.

Razvijena arhitektura fortifikacija, gradskih stambenih kua – palatai nasljee graditeljstva u ruralnom djelu ine osnovnu urbanu kom-ponentu ukupnog identiteta Bokokotorskog zaliva.

It is a complex geomorphologic form featuringspatial dynamics and collimation lines. It consists mainly of scenic hills and mountainpasses descending to the sea.

Mexjuspratne is a region recognized for its cultural her-itage and rich architectural history. Bokas existing architecture, i. It is a complex geomorphologic form featuring spatial dynamics andcollimation lines. It consists mainly of scenic hills and mountain passes descendingto the sea. Boka is a region recognized for its cultural heritage and rich archi-tectural history.

Akcentovani su oblikovno morfoloki i likovni as-pekti predmetnih kua, kao osnovnih elementa prepoznatljivostiarhitekture. Lociranje i prostorna konfiguracija ruralnih naselja u Boki uslovljenaje topografijom terena, klimatskim faktorima, privrednim karakteromstanovnitva i kulturolokim razlozima.

Raznovrsnost ovih faktora i sloenost topografije proizvela je ra-zliite oblike grupisanja: Preovlauje lociranje objekata paralelno izohipsama i orijentacija najug. The following analysis is based on the traditional bokeka houseof remote inland settlements, and their potential conversion totourist facilities. Emphasized here are morphological and visual ele-ments inherent in the architecture. The location and layout of Bokas rural communities are determinedby the topography of the terrain, climate conditions, economic sta-tus of the drvwne, and other cultural factors.

  GRUNDIG STEREOMEISTER 3000 PDF

These factors alongside a complex topography help form the vari-ous village types: Structures located parallel to isohypses, and facing south, are wide-spread. Glavnu prostornu odrednicu ini paralelopiped sa dva paralelnazida, nadkrivena najee dvovodnim krovom.

Ovaj oblik je u grad-skim sredinama, po ugledu na prostilski hram sa stubovima naproelju, dobijao oblikovno ralanjivanje na frontalnoj fasadi. Architecture of HousesThe main typological characteristics of homes on the MontenegrinCoast are those which survived centuries of development, with ori-gins found in ancient times and architecture i.

The main design element is perpendicular to two parallel walls oftencovered with a double-pitched roof. Within towns, this type receivedexact demarcation on the facade, replicating prostyle temples withpillars. Lepetane, TivatNikienovii, Herceg NoviLepetane, TivatLepetane, Tivats a v r e m e n i i z r a z t r a d i drvend i o n a l n i h k u a u c r n o j g o r i c o n t e m p o r a r y e x p r e s s i o n o f t r a d i t i o n a l h o u s e s i n m o n t e n e g r ostrana 14 pageThe main building materials stone, wood and terra cotta combineto create chromatic relationships that coordinate and contrast.

As limestone was used, construction styles rdvene more evidence ofhigh-grey coloration. At first it is a roughly processed and roughly fitted stone. Later, it isroughly fitted or fitted stone.

Recent use of devene and mortar are seen as visual accents in walldesign. The roof is covered in hogs-back or Spanish tile, and pitched at 22to 30 degrees. Storm water is drained into water receptacles made of stone, calledbistijerna.

Osnovni graevinski materijali, kamen, drvo i peena kpnstrukcije hromatske odnose, bilo skladne ili kontrastne. Prisutnost krenjakog kamena i njegova eksploatacija uslovila jesvijetlo sive tonove graenih oblika.

U poetku to je grubo obradjeni pritesan kamen, a kasnije pritesan ili tesan. Kasnija upotreba krea i maltera postala je likovni element obliko-vanja zidnih platana. Krovni pokriva je koritasti crijep – kanalica, a nagib krovnih ravnise kree od 22 – 30 stepeni. Slivanje obilne kinice sa krova kanalie se u kamenom izgraenerezervoare za vodu – bistjerne. Svi otvori su uokvireni kamenim kvaderima, pri emu su dovratniciiz vie elemenata.

Zastori na prozorima su drveni kapci – kura i imaju funkciju za-tite od sunca i vjetra juga i bure. Stilska obiljeja i njom uslovljena arhitektonska plastika prepoznajuse u arhitekturi gradskih kua i zavise od perioda nastanka i mjestakolovanja neimara, a dio su rjenika romanikog, gotskog, rene-sansnog i baroknog vremena.

Nezavisno od perioda nastanka, urbani oblici su uvijek bili izvorsmisla i osjeaja za proporciju i konwtrukcije, za razumjevanje logike iekonomije prostora.

Window openings are small due to limitations of masonry but as-sist in cooling the house in summer. All window openings konstrukcoje framed squarely in stone where jambsconsist of several elements. Windows blinds are wooden shutters called kura which functionto prevent against sun and winds i.

Elemental design and resulting architectural forms are apparent inthe architecture of townhouses. These structures embrace roman,gothic, and baroque styles, depending on the period when theywere built and on the training of the builder. Regardless of the period of construction, urban forms have alwaysexhibited a sensibility for proportion and geometric space, by under-standing the coherence and conservation of space. Lociranje objekata prati logiku terena i paralelno je njegovim izohip-sama.

Pretpostavlja se postojanje zajednikih parkinga na rubustambenih zona i razvijeni pjeaki tokovi u unutranjosti. Organizo-vani bi bili u poprenom pravcu kao stepenita i paralelno izohip-sama kao pjeake ulice. Oba prostorna oblika pjeakekomunikacije su autohtona, funkcionalno i socioloki provjerena utradicionalnim modelima.

Predloeni model Bokeke kue je nastao kao jedna razvojna pozi-cija u procesu uslonjavanja arhetipa o kome je predhodno gov-oreno. Proces podrazumijeva rast spratnosti i povezivanje sa terenom, auslovljen je razvojem stambenih potreba, tehnologije graenja i es-tetskog diskursa.

Proposal for a Modern Bokeka House – Travel Accommoda-tionAreas inland, which are possible construction sites for a new touristfacility, exist on parcels of sloping terrain.

The building, placed according to the terrain, works parallel to iso-hypse.

POPUNITE LOKACIJU U PROFILU!

Meddjuspratne parking space at the edge of residential areasandpedestrian walk ways, are expected. Organized transversally, walk-ways function like stairs; pedestrian paths lay parallel to isohypse.

Designs for pedestrian paths are autochthon:

This article was written by admin