HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI PDF

“Handreiking industrielawaai en vergunningverlening” (directions for industrial noise and legislation), by the ministry of VROM (ministry of Housing, Spatial. [Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening], a government publication . The Guide recommended for low-noise rural areas noise. guidance document from the competent Minister to local authorities, Handreiking. Industrielawaai en vergunning) was applied in practice. This Guidance.

Author: Tular Zulkikree
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 11 August 2004
Pages: 337
PDF File Size: 18.39 Mb
ePub File Size: 19.63 Mb
ISBN: 521-7-32048-289-6
Downloads: 74656
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kit

Voor deze laagdrempelige vorm van nachtverblijf is blijkens jurisprudentie van de Afdeling ondanks het feit dat de woonfunctie in inudstrielawaai mate behouden blijft, een bestemmingsplanregeling of ander ruimtelijk besluit nodig Bovendien is de notitie bijna 10 jaar oud. Ook ten aanzien van de situering kan zo maatwerk worden geleverd.

Bouwperceel van m 2 — m 2.

Kate Hudson – KudoZ

Hoe dat moet gebeuren is afhankelijk van de locatie van het terras aan achterzijde op eigen perceel, op openbare weg, anders? Hoe moet die oppervlakte worden bepaald? Voor wat betreft de randvoorwaarden kunnen dezelfde randvoorwaarden worden gehanteerd als voor solitaire bedrijvigheid in woongebieden, namelijk bedrijven van milieucategorie 1 en 2, als opgenomen op een door de gemeente gehanteerde toegesneden bedrijvenlijst.

Bovendien zijn binnen de gemeente voldoende mini campings aanwezig die over plaatsen en voorzieningen voor campers beschikken of daar alsnog voorzieningen voor kunnen treffen.

Ook bij bedrijfswoningen wordt dit bij recht toegestaan. Het industrieterrein zelf maakt geen deel uit van de zone. Voor deze beoordeling is ecologische expertise nodig. Voor wat betreft het bepalen van de inhoud van een bouwwerk geeft het SVBP ook uitsluitsel. Is er kans op een significant negatief effect? Met een oppervlakte van circa km 2 vormt dit een aanzienlijk deel van het circa m 2 grote grondgebied van de gemeente. Daarbij is aandacht nodig voor een regeling voor de voorzieningen die nodig zijn bij die categorie.

  DD FORM 2058-1 PDF

Beleidsnotitie Facetbeleid

Term search All of ProZ. Bovendien blijkt uit eerdere ervaringen binnen de gemeente Steenwijkerland dat een menging van reguliere en recreatiewoningen niet gewenst is. Op basis van de resultaten van dat project zal mogelijk nog een nadere aanvulling c. Onder mantelzorg wordt verstaan: Afhankelijk van de betreffende bestemming kan daarvoor een wijzigings- of afwijkingsbevoegdheid worden opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen.

Automatic update in Door saldering kan ook bij het ontbreken van behoefte aan een toename van de woningvoorraad medewerking worden verleend aan woningsplitsingen. Voor wat betreft de locatie van hotels dient de initiatiefnemer een bedrijfsplan te overleggen waarin de keuze voor de beoogde locatie wordt onderbouwd. Voorwaarde is wel dat er geen twee zelfstandige woningen ontstaan.

De eigendomssituatie staat dat meestal ook in de weg aangezien de oevers veelal in eigendom zijn bij gemeente, provincie of waterschap. Bovendien komen de verzoeken hoofdzakelijk uit de kleinere kernen. Relevant zijn met name:. Ook shop-in-shop formules zullen moeten worden uitgesloten. Ze komen ermee in aanraking bij de bouw van bijvoorbeeld schuurtjes, garages, tuinhuizen en boothuizen, maar ook bij het vergroten van hun woning met aan- en uitbouwen.

Daarbij kan worden gedacht aan een goede landschappelijke inpassing door het groen omzoomen van het perceel c. BRO 17 adviseert die clustering te laten plaatsvinden op Woldmeentherand en het zuidelijk deel van bedrijventerrein Groot Verlaat. Daarin zijn — ten tijde van het opstellen van deze beleidsnotitie — afwijkingsbevoegdheden opgenomen waaraan de volgende voorwaarden zijn verbonden:.

De Natuurbeschermingswet Nbw regelt de bescherming van natuurgebieden gebiedsbescherming. Een akoestisch onderzoek kan daarvoor de basis vormen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verkoop van haarverzorgingsprodukten door een kapsalon. Dit uitgangspunt spreekt voor zich. In sommige van deze kernen kan voorts ook krimp op treden, wat juist weer aanleiding geeft om wel medewerking te verlenen aan samenvoeging, onder meer om het stedenbouwkundig beeld te kunnen behouden.

De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat. Dit kan eventueel worden gecombineerd met een woning in de vorm van een woon-werklocatie.

  ANTOINE PICON DIGITAL CULTURE IN ARCHITECTURE PDF

Beleidsnotitie Facetbeleid

Het is gewenst dat bij de beoogde omschakeling een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een ruimtelijke scheiding tussen bedrijven en woningen gewenst.

Bij de voorwaarde ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden kan worden gedacht aan licht- en luchttoetreding van nabijgelegen gebouwen of de toegang tot bepaalde percelen, etc.

Er dient daarom te worden gemeten op vloerniveau langs de binnenomtrek van de opgaande scheidingswanden. Eigenaren van bestaande illegale bouwwerken kunnen worden hanndreiking in het kader van handhaving.

Voor wat betreft het beleid ten aanzien van bijgebouwen wordt verwezen naar paragraaf. Ten aanzien van de bouwmogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden bij of na splitsing geen extra mogelijkheden geboden.

Ten aanzien van deze onderwerpen is beleid geformuleerd in het kader van de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. De initiatiefnemer dient aan de hand van een bedrijfsplan aan te tonen welk gebruiksvloeroppervlak hij nodig heeft voor de nieuwe functie.

Op dit onderwerp wordt in onderhavige beleidsnotitie dan ook niet ingegaan, maar er wordt volstaan met een verwijzing naar het hiervoor bedoelde afzonderlijke beleidsdocument. Op dat onderwerp wordt verder ingegaan in hoofdstuk 9. Met betrekking tot de goothoogte en bouwhoogte van bijgebouwen is maatwerk nodig, aangezien deze hoogten voor de hoofdgebouwen per kern en ook binnen kernen nog sterk kunnen verschillen.

De ondergeschiktheid dient wel te worden gegarandeerd. Guide to Industrial Noise and Licensing Entered by:

This article was written by admin