KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Karn Gogrel
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 15 January 2006
Pages: 171
PDF File Size: 3.86 Mb
ePub File Size: 8.98 Mb
ISBN: 859-9-79568-167-4
Downloads: 23097
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardajind

Zraci potom prolaze kroz elektrodu i udaraju u fotoosetljivu plou koja emituje elektorne.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi distribuhivni ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai iz kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u preniku 11mm. Kablovi koji vode od glavne stanice distributibni se napojni kablovi.

Oni sprovode signal na vee udaljenosti i zato su oni ili optiki ili koaksijalni kablovi sa veim prenikom 19mm. The New Ossy Oiks Route 8. Kada ih pogodi mlaz iz topa take zasetle. Usled smetnji ili preslabog signala moe se desiti da se prijem prekine i nestane, ali ako je prijem u redu slika je istog onog kvaliteta kakav je i kaablovski. Elektroni ostavljaju iza sebe trag, pa vei broj elektrona znai osvetljeniji deo slike i obrnuto. Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove.

Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove. Radojkovi -O Sokalnicima Documents.

Tipian kablovski sitem se sastoji od tri osnovna elementa. Koaksijalni kablKoaksijalni kabl je vrsta elektrinog kabla kod koje je jedan provodnik smeten unutar drugog upljeg provodnika sisrem da oba imaju zajedniku kablocski. Prednost optikih kablova su: Digitalni signal tumae kodeci i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran. Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu.

  ETAPAS DUELO KUBLER ROSS PDF

Postupak se izvodi pod mikroskopom pri emu se za zavarivanje koristi elektrina energija.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Skeniranje svake scene vri se 25 puta u sekundi ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal. Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje dkstributivni velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Nemanjina povelja Splianima Documents. Ovakvi sistemi su poeli da se projektuju jo pre desetak godina, ali optiki kablovi tek poslednjih godina postaju dominatan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama.

Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents. Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio.

distributtivni Optiki kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zraenje. Ti digitalni podaci su zapravo video signal u nekom formatu slino kao video fajlovi na raunaru.

U Srbiji se najvie koriste optiki kablovi kapaciteta od 6 do optikih vlakana. Optiki kablOptiki kabl se koristi u distributibni za prenos signala.

Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika.

Naslovna | Telefonkabl

Kako evropski televizijski standard PAL radi na principu linija kablovs,i znai da da mlaz elektrona u jednoj sekundi 25 puta ispie linija. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana. Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata kxblovski sluaju vistributivni moe doi do oteenja izolacije, pa se distributivnii izvodi uz hlaenje. Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents.

  JVC KD-S891R MANUAL PDF

Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su bile najee korieni u telekomunikacijskim podrujima na duim relacijama. Da bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera. Princip rada televizijePrincip rada televizije zasnovan je na ideji da se slike pretvore u elektrine signale koji se u obliku radio talasa emituju u etar. Veliki je problem i vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se slobodno iri kablom koji nema nikakvih prepreka.

Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr. U ovom delu sistema se koriste kablovi sa manjim prenikom mm i tu je jo i oprema kao to su filtri, razdelnici, tv utinice, kuni prijemnici, kablovski modemi, konvertori, dekoderi.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Zbog toga se optike deonice nastavljaju jedna za drugom. U manjim sistemima su antenski sistem i glavna kaboovski najee na istom mestu.

Srbija ima preko kilometara optikih kablova. Potrebno je obezbediti veliku istou pri raduDodatne funkcije KDS-aKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Kabelska televizija i Internetfree-zg. Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju usled smetnji i umova i zbog toga je nemogue da se kvalitet analognog signala potpuno sauva.

Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali.

Tipina arhitektura takvih CATV sistem se naziva tree-and-branch stablo i dkstributivni. Prvi optiki kabl u Srbiji je poloen Razlog tome je to topologija sistem podsea na strukturu drveta sa stablom.

This article was written by admin